Türkiye nin Şırınga / Enjektör , Kan Tüpü, Serum Seti Fabrikası

Kvkk Aydınlatma Metni

altbaslik

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA “AYDINLATMA METNİ”

 

Sıla Teknoloji ve Sağlık Anonim Şirketi (SILA) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işyeri faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yasal yükümlülüklere uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

İşlenen Kişisel Veriler

İşyeri faaliyetlerinin yürütülebilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan kişisel verileriniz başta olmak üzere, elde edilecek başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır:

 • İsim, adres, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, , Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” SILA ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla :

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile,
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile,
 • Kuruluşumuzun şube ve işletmeleri, hissedarları, bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketler ile, (Topluluk şirketleri şunlardır: Sıla Teknoloji ve Sağlık A.Ş., TTT Sağlık Hizmt. Eğitim İnş. San. ve Tic. A.Ş., Oruç Sağlık İnş. San. ve Tic. A.Ş., Tarık Yatırım İnş. Gayrimenkul San. ve Tic. A.Ş., Medofas Med. Bil. İnş. Tek. Des. San. ve Tic. A.Ş., Sıla İş Sağlığı ve Güv. Hiz. A.Ş.)
 • Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için şirketmize yazılı olarak başvurarak bilgi edinebilirsiniz) ile,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile,
 • SILA veya alt şirketlerine ait her türlü tanıtım ve bilgilendirme metni, videosu, afişi, içeriği muhatapları ile (Sosyal-Yazılı-Görsel medya kullanıcıları ve internet sitesi ziyaretçileri ile)
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, telefon, bilgisayar ve diğer cihazlar dahil olmak üzere elektronik ortamlar üzerinden otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle yukarıda yer verilen amaçlar ve SILA’nın faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda SILA’nın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülüklere uygun davranılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca:

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerime erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.tttworld.com” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • Kavacık-Subayevleri Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No:73 Keçiören- Ankara adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • verikoruma@silagrp.com adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili bilgi almak için BİLGİ TALEP FORMU‘nu doldurarak bize info@tttworld.com üzerinden göndermeniz yeterlidir.

Menüyü Aç
Türkiye İngilizce Fransa Rusya